فراخوان مقاله

انجمن منطق ایران پنجمین سمینار سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه 21 تا 23 آذر ماه 1396 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند. ... بیشتر بخوانید ...

اساسنامه انجمن منطق ایران

بسمه تعالي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – معاونت پژوهشي

دفتر انجمنها علمي ايران

 

"اساسنامه انجمن علمي منطق ايران"

 

فصل اول - كليات و اهداف:

ماده ١: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي منطق، فلسفه و رياضيات و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي منطق قديم و جديد، صوري و غير صوري، متدولوژي علوم و روش شناسي، انجمن علمي منطق ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشكيل مي­گردد.

ماده ٢: انجمن موسسه اي غيرانتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده ٣: مركز انجمن در شهر تهران مي باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تبصره: هيئت مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و كتبا به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده ٤: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم - وظايف و فعاليتها:

ماده ٥: به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (١)  اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

5-1 انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم منطق سروكار دارند.

5-2 همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

5-3 ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

5-4 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.

5-5 برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.

6-5-  انتشار كتب و نشريات علمي.

 

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت

6-1 عضويت پيوسته :

موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته منطق، فلسفه و رياضيات و رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.

6-2 عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ٥ سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند1-6 شاغل باشند.

6-3 عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته هاي منطق، فلسفه و رياضيات به تحصيل اشتغال دارند.

6-4 عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي منطق، فلسفه و رياضيات حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

6-5 اعضاي موسساتي (حقوقي) :

سازمانهايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

 تبصره١: افرادي داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 مي توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره ٢: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

 

ماده٧ : هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ١: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ٢ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده ٨:  عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:

8-1 استعفاي كتبي

8-2 عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره:  تائيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

فصل چهارم- اركان انجمن

ماده ٩:  اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي     ب: هيئت مديره                   ج: بازرس

 

الف:  مجمع عمومي

ماده ١٠ : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

 10-1مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.

 10-2مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يک سوم کل اعضاي پيوسته تشكيل مي شود.

 10-3در صورتي كه دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند به صورت مکاتبه ای – بر اساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود – انجام شود.

تبصره ١: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره ٢: يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره ٣: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.

تبصره ٤: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

ماده ١١ : وظايف مجامع عمومي

الف: مجمع عمومي عادي

- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

- تصويب خط مشي انجمن

- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

- تعيين ميزان حق عضويت

- عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

ب: مجمع عمومي فوق العاده

- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

- تصويب انحلال انجمن

تبصره ١:جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ٢: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره ٣: اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره ٤: اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده اند.

 

پ: هيئت مديره

ماده ١٢ : هيئت مديره انجمن مركب از ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي البدل است. كه هر ٣ سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

12-1هيچيك از اعضا نمي توانند بيش از ٢ دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

12-2عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

12-3هيئت مديره حداكثر تا يك هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد.

12-4كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس هيئت مديره يا نائب رئیس انجمن معتبر است.

 12-5هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يکبار تشکيل جلسه دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

12-6جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است.

12-7کليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداری مي شود.

12-8شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

12-9در صورت استعفا، برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هيئت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

12-10شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

 

ماده ١٣ : هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

13-1 اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

 13-2تشکيل گروههاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

13-3هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله ا ي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام دهد.

13-4 جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي باشد.

13-5 تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

 13-6اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير.

 13-7انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي

13-8اجراي طرحها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

13-9جلب هدايا و کمکهاي مالي

 13-10اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي

 13-11اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.

13-12ارسال گزارشهاي لازم به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

13-13هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر ٤ ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به کميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

ج- بازرس (بازرسان)

ماده ١٤ : مجمع عمومي عادي يک نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان علي البدل براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده ١٥ : وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

 15-1بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

 15-2بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

 15-3گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.

 

فصل پنجم - گروههاي علمي انجمن:

ماده ١٦ : انجمن مي تواند گروهها و کميته هاي زير را تشکيل دهد که بر اساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي پردازند.

1)    گروههاي تخصصي

2)    کميته آموزش و پژوهش

3)    کميته انتشارات

4)    کميته آمار و اطلاعات

5)    کميته پذيرش و روابط عمومي

6)    کميته گردهمايي هاي علمي

16-1انجمن مجاز به تشکيل گروهها و کميته هاي ديگري که بر حسب نياز احساس مي شود، نيز مي باشد.

 

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه:

ماده ١٧ : منابع مالي انجمن عبارتند از:

 17-1حق عضويت اعضا

 17-2درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي و فروش کتب و نشريات علمي

 17-3دريافت هدايا و کمکها

 17-4کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده ٥ اين اساسنامه خواهد شد.

 

ماده ١٨ : درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

 

ماده ١٩ : کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري مي شود.

 

ماده ٢٠ : هيچيک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

 

ماده ٢١ : کليه موارد و مدارک و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 

ماده ٢٢ : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

 

ماده ٢٣ : انجمن تابعيت جمهور ي اسلامي ايران را دارد و اعضا ي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند.

 

ماده ٢٤ : در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها کليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يکي از موسسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.

 

ماده ٢٥ : اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، ٢5 ماده، ٤7 زيرماده و ١7 تبصره در جلسه مورخ  ............................ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 

محل امضاي هيئت موسس                محل امضاي هيئت رئيسه جلسه مجمع عمومي

آخرین مطالب

© Company 2013