اساسنامه انجمن منطق ایران

بسمه تعالي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – معاونت پژوهشي

دفتر انجمنها علمي ايران

 

"اساسنامه انجمن علمي منطق ايران"

 

فصل اول - كليات و اهداف:

ماده ١: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي منطق، فلسفه و رياضيات و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي منطق قديم و جديد، صوري و غير صوري، متدولوژي علوم و روش شناسي، انجمن علمي منطق ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشكيل مي­گردد.

ماده ٢: انجمن موسسه اي غيرانتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده ٣: مركز انجمن در شهر تهران مي باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تبصره: هيئت مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و كتبا به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده ٤: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم - وظايف و فعاليتها:

ماده ٥: به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (١)  اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

5-1 انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم منطق سروكار دارند.

5-2 همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

5-3 ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

5-4 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.

5-5 برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.

6-5-  انتشار كتب و نشريات علمي.

 

فصل سوم- انواع و شرايط عضويت

6-1 عضويت پيوسته :

موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته منطق، فلسفه و رياضيات و رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.

6-2 عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ٥ سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند1-6 شاغل باشند.

6-3 عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته هاي منطق، فلسفه و رياضيات به تحصيل اشتغال دارند.

6-4 عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي منطق، فلسفه و رياضيات حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

6-5 اعضاي موسساتي (حقوقي) :

سازمانهايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

 تبصره١: افرادي داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 مي توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره ٢: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

 

ماده٧ : هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ١: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ٢ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده ٨:  عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:

8-1 استعفاي كتبي

8-2 عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره:  تائيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

فصل چهارم- اركان انجمن

ماده ٩:  اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي     ب: هيئت مديره                   ج: بازرس

 

الف:  مجمع عمومي

ماده ١٠ : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

 10-1مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.

 10-2مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يک سوم کل اعضاي پيوسته تشكيل مي شود.

 10-3در صورتي كه دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند به صورت مکاتبه ای – بر اساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود – انجام شود.

تبصره ١: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره ٢: يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره ٣: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.

تبصره ٤: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

ماده ١١ : وظايف مجامع عمومي

الف: مجمع عمومي عادي

- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

- تصويب خط مشي انجمن

- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

- تعيين ميزان حق عضويت

- عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

ب: مجمع عمومي فوق العاده

- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

- تصويب انحلال انجمن

تبصره ١:جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ٢: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره ٣: اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره ٤: اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده اند.

 

پ: هيئت مديره

ماده ١٢ : هيئت مديره انجمن مركب از ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي البدل است. كه هر ٣ سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

12-1هيچيك از اعضا نمي توانند بيش از ٢ دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

12-2عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

12-3هيئت مديره حداكثر تا يك هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد.

12-4كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس هيئت مديره يا نائب رئیس انجمن معتبر است.

 12-5هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يکبار تشکيل جلسه دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

12-6جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است.

12-7کليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداری مي شود.

12-8شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

12-9در صورت استعفا، برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هيئت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

12-10شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

 

ماده ١٣ : هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

13-1 اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

 13-2تشکيل گروههاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

13-3هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله ا ي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام دهد.

13-4 جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي باشد.

13-5 تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

 13-6اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير.

 13-7انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي

13-8اجراي طرحها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

13-9جلب هدايا و کمکهاي مالي

 13-10اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي

 13-11اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.

13-12ارسال گزارشهاي لازم به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

13-13هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر ٤ ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به کميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

ج- بازرس (بازرسان)

ماده ١٤ : مجمع عمومي عادي يک نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان علي البدل براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده ١٥ : وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

 15-1بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

 15-2بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

 15-3گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.

 

فصل پنجم - گروههاي علمي انجمن:

ماده ١٦ : انجمن مي تواند گروهها و کميته هاي زير را تشکيل دهد که بر اساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي پردازند.

1)    گروههاي تخصصي

2)    کميته آموزش و پژوهش

3)    کميته انتشارات

4)    کميته آمار و اطلاعات

5)    کميته پذيرش و روابط عمومي

6)    کميته گردهمايي هاي علمي

16-1انجمن مجاز به تشکيل گروهها و کميته هاي ديگري که بر حسب نياز احساس مي شود، نيز مي باشد.

 

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه:

ماده ١٧ : منابع مالي انجمن عبارتند از:

 17-1حق عضويت اعضا

 17-2درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي و فروش کتب و نشريات علمي

 17-3دريافت هدايا و کمکها

 17-4کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده ٥ اين اساسنامه خواهد شد.

 

ماده ١٨ : درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

 

ماده ١٩ : کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري مي شود.

 

ماده ٢٠ : هيچيک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

 

ماده ٢١ : کليه موارد و مدارک و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 

ماده ٢٢ : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

 

ماده ٢٣ : انجمن تابعيت جمهور ي اسلامي ايران را دارد و اعضا ي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند.

 

ماده ٢٤ : در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها کليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يکي از موسسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.

 

ماده ٢٥ : اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، ٢5 ماده، ٤7 زيرماده و ١7 تبصره در جلسه مورخ  ............................ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

 

محل امضاي هيئت موسس                محل امضاي هيئت رئيسه جلسه مجمع عمومي

آخرین مطالب

© Company 2013