(اطلاعیه دوم) فراخوان مقاله

انجمن منطق ایران ششمین همایش سالانه خود را با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بینادی در 10 و 11 بهمن ماه 1397 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند. ... بیشتر بخوانید ...

نویسنده : - 1393/01/28

ﺣﻤﯿﺪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدي محمد علی حجتی-مرتضی مزگی نژاد ﻣﻘﺪاد قاری ﻣﺮتضی حاج حسینی

ﻓﻠﺴﻔﻪ رﯾﺎﺿﯽ از دو ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد: (1) رﯾﺎﺿﯿﺎت درﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ و
2( ) ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻋﻤﺪة
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻃﺮح
ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻟﻮﺟﯿﺴﯿﺴﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوﮐﺎﻫﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ، ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. روﯾﮑﺮدﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻣﻨﻄﻖ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺳﻬﻞﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. در ﻃﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برای دانلود فایل خلاصه از لینک زیر استفاده کنید

خلاصه


نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013