نویسنده : انحمن منطق - 1397/09/07

در این سخنرانی نسخه‌ای از منطق برای ساختارهای متریک ارائه می‌شود که قالب مناسبی است برای فضاهایی در آنالیز تابعی

انجمنمنطقایرانبرگزارمیکند

آنالیزتابعیازدیدگاهمنطق

دکترنازنینروشندلتوانا

دانشگاهامیرکبیر

دراینسخنرانینسخهایازمنطقبرایساختارهایمتریکارائهمیشودکهقالبمناسبیاست

برایفضاهاییدرآنالیزتابعیمانندC* - جبرهاوجبرهایفوننویمانتریسدارو ... .

میخواهیمنشاندهیمکهیکساختارمتریکپایااستاگروفقطاگرتمامابرضربهای

مربوطبهابرفیلترهایغیراصلیرویN ایزمورفباشندحتیاگرCHبرقرارنباشد.

مکانتهران،دانشگاهصنعتیامیرکبیر،دانشکدۀریاضی،طبقهسوم

زمان: چهارشنبه، 7 آذر 1397 ،ساعت 3 بعدازظهر

برایآگاهیازبرنامههایانجمنمنطقایرانبهوبسایتزیرمراجعهفرمایید:

 

www.irlogic.org

نظرات کاربران
   
   
   
مطالب مرتبط

© Company 2013